ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайтовете на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“

 

Преди да използвате сайтовете на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ , вписана в Регистъра на политическите партии на Софийски градски съд с БУЛСТАТ  131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча” №1, Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на ПП „АТАКА“;

 

„УСЛУГА/и“ на сайта включват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

 

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ/ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

САЙТОВЕТЕ НА ПП „АТАКА“ са:

 

www.alfa.bg

 

www.vestnikataka.bg

 

www.ataka.bg

 

  1. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Политическа партия „АТАКА“, вписана в Регистъра на политическите партии на Софийски градски съд с БУЛСТАТ: 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча” №1, в качеството си на  доставчик на медийна услуга на програма „Алфа ТВ“ (наричана за краткост ПП „АТАКА“) и потребителите на интернет сайтовете на ПП „АТАКА“.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

(2) В случай, че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия , то моля, не използвайте сайтовете на ПП „АТАКА“.

Чл. 3. Интернет сайтовете на ПП „АТАКА“  (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, които са собственост на ПП „АТАКА“, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 4. (1) Потребителите имат възможност посредством ползването на интернет сайтовете на ПП „АТАКА“  за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на видеоархив на програмата на ТВ АЛФА, получаване на информация за програмата на ТВ АЛФА или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от ПП „АТАКА“ и други възможности, определени от ПП „АТАКА“. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на ПП „АТАКА“  могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на ПП „АТАКА“.

(2) Потребителите  на интернет сайтовете на ПП „АТАКА“ имат право да ги ползват единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. В зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия, съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от ПП „АТАКА“  .

Чл. 5. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани на сайтовете на ПП „АТАКА“.

Чл. 6. (1) С тези Общи условия се регламентират условията, при които ПП „АТАКА“  предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) Потребителите се задължават  при ползването на сайтовете да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

  1. II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 7. (1) Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) ПП „АТАКА“  публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. ПП „АТАКА“  има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна, изменените и/или допълнение на Общи условия, същите се  публикуват на сайтовете й.

Чл. 8. Ползването от потребителите на сайтовете на ПП „АТАКА“  е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7).

Чл. 9. За ползването на сайтовете на ПП „АТАКА“ не е необходима регистрация от потребителите.

Чл. 10. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на ПП „АТАКА“.

 

III. Права и задължения на страните

Чл. 11. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от ПП „АТАКА“, като тя има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) ПП „АТАКА“ има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 12 (1) ПП „АТАКА прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ПП „АТАКА не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ПП „АТАКА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) ПП „АТАКА не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта.

Чл. 13 (1) Потребителите имат право да искат информация от ПП „АТАКА“ относно условията за ползване на сайтовете.

(2) За констатирани от потребителите проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.), те имат право да уведомяват ПП „АТАКА“.

Чл. 14. (1) Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъдe използвана от ПП „АТАКА“ за целите на предоставяне на услуги и ресурси на някой от сайтовете, като ПП „АТАКА“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган, ПП „АТАКА“ има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3) Обработването от ПП „АТАКА“ на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност при ползване на уебсайтовете на ПП „АТАКА“, публикувана на интернет сайтовете й.

  1. IV. Отговорности

Чл. 15. (1) ПП „АТАКА“ няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайтовете.

(2) ПП „АТАКА“ няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайтовете.

Чл. 16. (1) ПП „АТАКА“ не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван, или някоя услуга/функционалност е недостъпна за потребител/ите.

(2) ПП „АТАКА“ не носи отговорност за:

  1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайтовете на ПП „АТАКА“ или нарушено функциониране на сайтовете, включително в разултат на тестове от страна на ПП „АТАКА“ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете;
  2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайтовете;
  3. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайтовете на ПП „АТАКА“;
  4. евентуално наличие на „вируси” или други последици носещи вреди от използването на сайтовете на ПП „АТАКА“;
  5. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайтовете на ПП „АТАКА“ и/или на публикувани на тях материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права – пиратско съдържание, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат права или съгласие от трети лица, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по действащото българско законодателство.
  6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на ПП „АТАКА“. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на ПП „АТАКА“” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на ПП „АТАКА“;

(3) ПП „АТАКА“ не носи отговорност и за претърпени вреди и пропуснати ползи спрямо потребителите, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете.

(4) ПП „АТАКА“ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.

 

Чл. 17. (1) Всички интернет сайтове на ПП „АТАКА“ представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на ПП „АТАКА“ съдържат материали, функции, информация и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост.

(3) Използването на сайтовете на ПП „АТАКА“ или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и ПП „АТАКА“, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на ПП „АТАКА“ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този  член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 18. ПП „АТАКА“ има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на ПП „АТАКА“ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

  1. Заключителни условия

Чл. 19. Кореспонденцията между ПП „АТАКА“ и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на ПП „АТАКА“ за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайтовете касаеща новини е news@alfatv.bg, за сутрешен блок е sutrin@alfatv.bg а по технически въпроси потребителите могат да изпращат електронни съобщения на administrator@ataka.bg

Чл. 20. Всички спорове между ПП „АТАКА“ и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 21. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат  разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по  надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 22. (1) Настоящите Общи условия са в сила от 28.03.2019 г.