У С Т А В
на  политическа партия “Атака”

І. Наименование и символ

Чл.1. (1) Наименованието на политическата партия е “Атака”.
(2) По-нататък в този Устав политическа партия “Атака” е наричана за краткост “партията”.

Чл.2. (Изм. 2006 г.) (1) Символът на партията е стилизирано цветно изображение на първия буквен знак от българската глаголическа азбука, вписан в окръжност, разделена на четири равни сектора. Буквеният знак е изпълнен в златистобежов цвят, с по една непрекъсната надлъжна бяла линия по средата на клончетата. Горният сектор от окръжността е в бял цвят, долният сектор е в червен цвят, а страничните два сектора са в зелен цвят. Самата окръжност и диагоналите, които я разделят на четири сектора, са в бял цвят. Гореописаният знак е вписан в светлобежово поле с формата на щит, оградено с един черен,  един бял и още един черен кант в края. В горната част на полето е изписано „АТАКА”, а под знака с извит надпис е изписан партийният девиз „ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ”.

((2)Нова)Основният партиен цвят е тъмнозеленият. Партийното знаме е с тъмнозелен цвят, а в средата на знамето е поставен символът на пратията, описан в предходната алинея.

ІІ. Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището и адресът на управление на партията е: област София, община Столична, град София, район Оборище, ул. „Врабча” № 1, ет. 1
(2) (Изм. 2006 г.) Електронният адрес на партията (e-mail) е: ataka@ataka.bg

ІІІ. Цели и начините за постигането им

Чл.4. Основните цели на партията са: незабавно и непрекъснато подобряване условията на живот в България, възстановяване националното достойнство на българите и международния престиж на страната.

Чл.5. Начините за постигане на основните цели на партията са всички законни средства за обществено-политическо въздействие: легално популяризиране целите и ценностите, възприети и отстоявани от партията, участие в избори (пряко или чрез подпомагане на идейно близки изборни субекти).

ІV. Ръководни и контролни органи

Чл.6. Ръководните органи на партията са:

 1. Национален сбор.
 2. Централен сбор.
 3. Съвещателен сбор.
 4. Общинско събрание.
 5. Общински сбор.

Чл.7. (1) Националният сбор е върховен ръководен орган на партията.

(2) Решенията на Националния сбор са задължителни за всички членове и за всички други ръководни органи на партията.

(3) Първият Национален сбор на партията е нейното Учредително събрание.

Чл.8. Централният сбор е националният ръководен орган на партията, действащ постоянно между сесиите на Националния сбор.

Чл.9. Съвещателният сбор е националният консултативен ръководен орган на партията.

Чл.10. Общинското събрание е общността от членовете на партията в съответната общинска организация.

Чл.11. Общинският сбор е ръководният орган на съответната общинска организация на партията.

Чл.12. Контролният сбор е националният контролен орган на партията.

 1. Правила относно представителството на политическата партия

Чл.13. (1) Партията се представлява от председателя.

(2) Председателят може да упълномощи трето лице да представлява партията за конкретно мероприятие или конкретен въпрос. Пълномощното трябва да бъде изрично и в писмена форма.

(3) При физическа невъзможност на председателя, да упражнява представителните си пълномощия (тежко заболяване или смърт), партията се представлява от лице, избрано от Централния сбор между неговите членове. В такъв случай Централният сбор, в срок до три месеца, свиква Национален сбор.

VІ. Ред за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия

Чл.14. (1) Националният сбор се свиква на редовна сесия в рамките на календарната година, в която изтичат три години от последната сесия (редовна или извънредна) на Националния сбор от Централния сбор по негова инициатива.

(2)  По всяко време Централният сбор може да свиква Националния сбор на извънредни сесии по собствена инициатива или по искане на най-малко 1/3 (една трета) от Общинските сборове.

(3) Националният сбор действа на делегатски принцип – по един делегат на 20 членове от всяка общинска организация. В случаите, когато броят на членовете на общинската организация не се дели на 20 без остатък, делегат се полага и на започнатата, но непопълнена двадесетица от членове.

(4) (Нова ал. 3 2006 г.)  Членовете на Централния сбор, на Съвещателния сбор и на Контролния сбор, както и председателите на общинските сборове присъстват в Националния сбор с правата на делегати.

(5) (Пред. ал. 3, преном. 2006 г.) Свикването на Националния сбор се извършва с писмена покана до всички общински сборове и поставяне на обявление на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на партията най-малко един месец преди насрочения ден.

(6) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Националния сбор и по чия инициатива се свиква той.

Чл.15. Националният сбор е редовен и законен, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Националният сбор се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл.16. Националният сбор:

 1. изменя и допълва устава, приет от Учредителното събрание;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава председателя на партията;
 4. по предложение на председателя на партията избира, освобождава и извършва промени в Централния сбор и Контролния сбор; при отказ за избор, председателят предлага други кандидатури;
 5. взема решение за преобразуване или прекратяване на партията;
 6. приема програмите и основните насоки за дейността на партията;
 7. приема бюджета на партията;
 8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; това право може да бъде делегирано на общинските събрания;
 9. приема отчетите за дейността на Централния сбор и Контролния сбор;
 10. разпорежда се с недвижимото имущество на партията;
 11. отменя решенията на другите ръководни органи на партията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията.

Чл.17. (1) (Доп. 2006 г.) Централният сбор се избира, освобождава и съставът му се променя от Националния сбор, по предложение на председателя на партията, при условията на чл.16, т.4.

(2) Централният сбор се състои от седем души – членове на партията, като председателят на партията е председател и на Централния сбор. Централният сбор сам определя структурата си извън длъжността на председателя.

(3) Централният сбор:

 1. решава всички въпроси от текущата оперативна политика на партията, между сесиите на Националния сбор;
 2. утвърждава кандидатите за народни представители;
 3. (Изм. 2006 г.) издава правилници по приложението на Устава;
 4. разпорежда се с движимото имущество на партията.

(4) Националният сбор, по предложение на председателя, посочва конкретно лице или лица, което или които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията. В случай, че лицето или лицата напуснат партията, или подадат оставка, Централният сбор назначава временно изпълняващо длъжността лице или лица до следващата сесия на Националния сбор.

(5) Член на Централния сбор се освобождава от длъжност при:

 1. условията на чл. 16, т. 4 от Устава;
 2. подаване на оставка;
 3. трайна невъзможност поради тежко заболяване да изпълява длъжността си повече от 6 месеца;
 4. поставяне под запрещение;
 5. смърт.

(6) Освобождаването по т.2 и т.3 на предходната алинея става чрез подаването на оставка, съответно заявление, до председателя на партията, който предлага попълването на освободеното място на следващата сесия на Националния сбор. Прекратяването на членството в партията прекратява и мандата на члена на Централния сбор.

Чл.18. (1) (Доп. 2006 г.) Съвещателният сбор включва в своя състав Централния сбор, областните координатори, Контролния сбор, народните представители и депутатите в Европейския парламент – членове на партията.

(2) Съвещателният сбор изследва становищата на партийните организации и техните членове и прави съответните предложения пред Националния сбор за формиране на националната политика.

Чл.19. (1) (Изм. 2006 г.) Общинското събрание се свиква от общинския сбор, най-малко на три месеца.

(2) Общинското събрание:

 1. избира общинския сбор, по предложение на председателя; при отказ за избор, председателят предлага други кандидатури;
 2. предлага кандидати за народни представители, които подлежат на утвърждаване от Централния сбор;
 3. предлага кандидати за органите на местна власт, които подлежат на утвърждаване от Централния сбор;
 4. дава предложения, чрез областния координатор, за формиране на националната политика.

(3) Общинското събрание се провежда със задължителното участие на областния координатор.

(4) (Нова 2006 г.)  Общинското събрание е редовно и законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на общинската организация. При липса на кворум общинското събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове на общинската организация да се явят.

Чл.20. (1) Общинският сбор има петчленен състав и се състои от председател, заместник-председател, касиер и двама членове.

(2) Председателят на общинския сбор се определя от председателя на партията.

(3) (Доп. 2006 г.) Заместник-председателят, касиерът и членовете на общинския сбор се избират и освобождават от общинското събрание, по предложение на председателя, при условията на чл.19, ал.2, т.1.

(4) (Нова 2006 г.)  Всеки новоопределен председател на общински сбор може да предложи избор на нов общински сбор, при условията на ал.3. В състава на новия общински сбор могат да бъдат избрани членове на предишния.

(5) (Нова 2006 г.)  Към общинския сбор могат да бъдат избирани комисии. По отношение статута на тези комисии не могат да се прилагат правата на председателя на общинския сбор по ал.4.

(6) (Нова 2006 г.) Общинският сбор може да избира пълномощници за населените места в общината, извън общинския център, в които населени места има организирани групи от партийни членове. Към тези пълномощници общинският сбор може да определя комисии, аналогични по статут на комисиите по ал.5.

(7) (Нова 2006 г.)  Председателите на общинските сборове присъстват по право в Националния сбор с правата на делегати.

Чл.21. (1) (Доп. 2006 г.) Контролният сбор се избира и освобождава от Националния сбор, по предложение на председателя на партията, при условията на чл.16, т.4.

(2) Контролният сбор се състои от председател и двама членове.

(3) Контролният сбор проверява всички партийни решения и действия, като при констатирани несъответствия със закона и/или с устава предлага съответните мерки на Националния сбор, а между неговите сесии – на Централния сбор.

(4) Член на Конторолния сбор се освобождава от длъжност при условията за освобождаване на член на Централния сбор по чл. 17, ал. 5 и 6.

VІІ. Ред за възникване и прекратяване на членството

Чл.22. Член на партията може да бъде всеки български гражданин, който не е лишен от избирателни права, навършил е 18 години, дееспособен е, не членува в друга политическа партия и по отношение на него не е налице забрана със закон за членство в политическа партия.

Чл.23. (1) Желаещият да стане член на партията подава заявление до общинския сбор по своя постоянен адрес. Ако в общината, където е постоянният адрес на кандидата, няма общински сбор, заявлението се подава до общинския сбор на най-близката съседна община от същата област.

(2) (Изм. 2006 г.)  Общинският сбор се произнася с решение в едномесечен срок от получаването на заявлението.

(3) (Изм. 2006 г.) Решението на общинския сбор, с което се отказва приемането на кандидата, както и мълчаливият отказ (непроизнасяне в срока по ал.2), може да се обжалват в седемдневен срок от съобщаването (изтичането на срока по ал.2) пред Централния сбор, който се произнася с окончателно решение, в едномесечен срок от получаването на жалбата.

Чл.24. (1) Членството в партията се прекратява:

 1. с писмено заявление на лицето до съответния общински сбор; в този случай членството се смята прекратено от момента на подаването или получаването на заявлението;
 2. със смъртта или загубването на избирателни права или дееспособност;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на партията.

(2) (Изм. 2006 г.) Основание за изключване е поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо със закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията, или непредставяне в срок на необходимите отчетни документи.

(3) (Нова, пред. част. текс в ал. 2 2006 г.) Решение за изключване се взема от общинския сбор на организацията, в която членува изключваният. Това решение може да се обжалва пред Централния сбор, чието решение е окончателно.

(4) (Пред. ал. 3, преном. и доп. 2006 г.) Решение за изключване може да вземе и Централният сбор. Решението на Централния сбор е окончателно.

VІІІ. Права и задължения на членовете

Чл.25. (1) Членуването в партията е доброволно.

(2) Всеки член има право да участва в управлението на партията (да избира и да бъде избиран в нейните ръководни органи по реда на този Устав), да бъде определян за кандидат на партията за изборни длъжности в органите на властта, да бъде информиран за дейността на партията и да се ползва от резултатите от тази дейност, по реда, предвиден в устава.

(3) Всеки член е длъжен да спазва Устава, да изпълнява решенията на ръководните органи и да участва в партийните мероприятия.

ІХ. Правила за създаване на партийни структури и техните права и задължения

Чл.26. Партийните структури са:

 1. Общински организации.
 2. Областни координатори.

Чл.27. (1) Общинската организация включва всички членове на партията, които имат постоянен адрес в съответната община.

(2) Органи на общинската организация са общинското събрание и общинският сбор.

(3) Правата и задълженията на общинското събрание и общинския сбор са регламентирани в чл.19 и чл.20 от този Устав.

(4) Органите на общинската организация не могат да правят политически изявления, противоречащи на национално формираната политика на партията.

(5) (Нова 2006 г.) Партийна структура със статут на общинска организация има и към Централния сбор на партията. За членуващите в тази структура не е задължително да имат постоянен адрес в Столична община. Функциите на общински сбор за тази структура изпълнява самият Централен сбор.

Чл.28. (1) Областните координатори се определят от председателя на партията и са отговорни само пред него.

(2) Областните координатори участват задължително във всички общински събрания в областта.

(3) (Доп. 2006 г.) Областните координатори присъстват по право в Националния сбор с правата на делегати и участват по право в Съвещателния сбор.

Х. Правила за определяне размера на членския внос

Чл.29. Членският внос се декларира и заплаща доброволно.

Чл.30. (Изм. 2006 г.)  Правилата относно дължимостта и размера на членския внос се определят или изменят от Централния сбор.

ХІ. Правила за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийното имущество.

Чл.31. (1) Приходите на партията са от:

 1. членски внос;
 2. собствени недвижим имоти;
 3. дарения и завещания от физически лица;
 4. дарения от юридически лица;
 5. лихви по парични депозити в банки;
 6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
 7. приходи от фондонабиращи мероприятия.

(2) Полученият от общинските организации членски внос се разпределя, както следва: 1/2 (една втора) за самата общинска организация и 1/2 (една втора) на разпореждане на Централния сбор.

Чл.32. (1) Движимото имущество на партията е под разпореждането на Централния сбор.

(2) За всяко разпоредително действие с движимото имущество на партията Централният сбор дължи отчет на Националния сбор.

Чл.33. Недвижимото имущество на партията е под разпореждането на Националния сбор.

ХІІ. Условия и ред за прекратяване на политическата партия

Чл.34. Партията се прекратява при:

 1. решение за сливане или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две и повече партии;
 3. решение за саморазпускане;
 4. влязло в сила съдебно решение за разпускането на партията или за нейното обявяване за противоконституционна.

Чл.35. (Изм. и Доп. 2006 г.)  Решенията по чл.16, т.1 и т.5 и по чл.34, т.1, т.2 и т.3 се вземат от Националния сбор, с квалифицирано мнозинство от най-малко 2/3 (две трети) от всички и присъстващи по право и избрани делегати. Тези права не може да бъдат делегирани на друг ръководен орган на партията.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. В случаите, когато този Устав не предвижда квалифицирано мнозинство, решенията на съответния орган се вземат с обикновено мнозинство (най-малко половината от присъстващите плюс един).
 • 2. Всеки участник във форум (Национален сбор, Централен сбор, Съвещателен сбор, Общинско събрание, Общински сбор) има право на един глас.
 • 3. Желаещите да станат членове на партията, които имат постоянен адрес в област, където още не са формирани общински организации, могат да подават заявления за приемане пред Централния сбор. В такива случаи Централният сбор има правомощията по чл.23, ал.2 от този Устав.
 • 4(Нов) Лицето по чл.17, ал. 4 се назначава от Централния сбор до провеждането на следващия Национален сбор.

 

Този устав е приет от Учредителното събрание на политическа партия “Атака”, състояло се на 17.04.2005 г. в гр. София, и е неразделна част от влязлото в сила решение за вписването на същата партия в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд (по фирмено дело № 7062/2005 г. – партида 318, том 10, рег.№ Х, страница 110);

Същият устав е изменен и допълнен от Втория редовен Национален сбор, състоял се на 06.09.2006 г. в гр. София;

Същият устав е изменен и допълнен от Четвъртия редовен Национален сбор, състоял се на 21.12.2008 г. в гр. София.